sleepy teeth in mouth

הרדמה

עבור טיפולי שיניים מסוימים רופא השיניים עשוי להמליץ ​​על הרדמה או הרגעה. דון באפשרויות שלך, כולל כל החשש בשימוש בהרדמה שיניים במהלך ההיריון.