red background with waves

מוגבלות שכלית התפתחותית

כל אחד צריך לקבל גישה לטיפול פה ושיניים ראוי ולחיוך זוהר. למידע נוסף על הוראות היגיינת הפה למטופלים עם צרכים מיוחדים.